гр.Бургас 8000,
ул.К.Величков 65А

+359 (56) 821 621
office@planiks.com

Интерактивни дисплеи

Интерактивните дисплеи ще осигурят нови възможности за обучение във вашата образователна институция и иновативна среда на преподаване. Свържете се с нас за индивидуална оферта на e-mail: office@planiks.com

Mozabook софтуер

Образователен презентационен софтуер за интерактивен дисплей или дъска. Невероятно интерактивно съдържание, развитие на умения, илюстративни и виртуални лабораторни приложения допринасят за повишаване на интереса и знанията на учениците.

Виртуална пясъчна кутия

Интерактивно 3D образователно решение за създаване на топографски модели от оформяне на пясък, който образува цветна карта от топографски контурни линии и симулира вода или вулканична лава.

STEM среда

Обучението по STEM (Science, Technology, Engineering, Maths)предполага подход, който изгражда умения за критично мислене, анализ, изследване и проследяване на взаимовръзки между отделни дисциплини и сфери на познание.

 

STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) обучение

 

STEM е абревиатура за Science, Technology, Engineering, Maths – Наука, Технологии, Инженерство, Математика.

Това е направление в образованието, което разглежда отделните дисциплини като обвързани в един общ контекст с различни препратки и връзки помежду си. Обучението по STEM предполага подход, който изгражда умения за критично мислене, анализ, изследване и проследяване на взаимовръзки между отделни дисциплини и сфери на познание.

Това, което отличава STEM от традиционното образование и наука е смесената учебна среда и демонстрира на учениците как научният метод може да бъде приложен в ежедневието. STEM отчита факта, че непрекъснатия напредък на технологиите променя начина, по който децата учат, свързват се с другите и взаимодействат по между си всеки ден.

Вариант на STEM е STEAM, който включва А /Arts/ - изкуства, дизайн. Художественият дизайн и изкуствата са важна част от STEM-базираното образование, тъй като творческото мислене и разгръщането на творческите заложби са от съществено значение за развитието на иновации. Голяма част от STEM-уроците включват изграждане на модели и симулация на ситуации.

STEM обхваща 4-те принципа, идентифицирани като ключови в образованието на 21-ви век: творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникация.

Ползите от STEM образованието:

Чрез интегриране на дейностите по STEM в учебните области на децата се предоставя възможност за развитие на умения, необходими за адаптация в динамично развиваща се прагматична и технологична среда. Уменията, разработени чрез STEM им осигурява стабилна основа за успех, както в училище, така и в реалния живот. Учениците развиват ключови умения като:

  • Творческо мислене;
  • Критичен анализ;
  • Работа в екип;
  • Инициатива;
  • Общуване;
  • Математическа грамотност;

Предимствата на STEM образованието:

Интерактивният кабинет по природни науки е прекрасно решение за всяка класна стая. Той включва изграждането на интерактивна среда за обучение в класната стая чрез интерактивна дъска, проектор, компютър или интерактивен дисплей.
 

Софтуер за интерактивен кабинет по природни науки:

Наличието на качествен образователен софтуер е ключов момент при интегрирането на определен модел на работа в клас, включващ използването на интерактивни технологии. Екипът на Планикс ви предлага Classroom mozaBook софтуер като допълнение към интерактивните кабинети по природни науки. Софтуерът е преведен на български, ресурсите му са структурирани и може да се използват междупредметно, за да се постигне интегралност на учебния процес в контекста на STEM (Science, Technology, Engineering, Maths).

zSpace® - Образователна технология № 1 в STEM обучението:

zSpace® e уникална по рода си образователна технология с над 30 патента и е разпространена в над 1000 училища и университети по цял свят. Редовен финалист и победител в най-престижните изложения за технологии и образование, zSpace® е най-добрата технология за обучение по дисциплините от STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) цикъла.

® zSpace® е технология с 3 сензорни модалности - Виртуална реалност (VR), 3D и интерактивност – три нива на възприятие на представеното учебно съдържание

® Усещане за реализъм - Потапящо усещане за реализъм, което гарантира запомнянето и много по-ефективното усвояване на учебното съдържание – учениците имат чувството, че 3D моделите са буквално пред очите им и могат да взаимодействат с тях в реално време!

® Технология, фокусирана изцяло върху STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) обучението - както самата технология, така и всички софтуерни приложения към нея са фокусирани изцяло върху различни направления в STEM сферата – биология, механика, електротехника, физика, математика, инженерство, автомобилостроене и още много!

 

® Закупуване на учебни софтуерни приложения за zSpace® - изберете от над 15 различни софтуера в областта на STEM, предназначени за работа с технологията

Софтуерни приложения за zSpace® AIO и zSpace® Laptop: